ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

  • ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಟ್ಟಡ.
  • ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
  • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ.
  • ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ.
  • ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ.
  • ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿನಿಲಯ.
  • ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ.